Общи условия на онлайн търгове с благотворителна цел „За Една от 8 всеки ден“

РАЗДЕЛ 1.
ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ОНЛАЙН ТЪРГОВЕ С БЛАГОТВОРИТЕЛНА ЦЕЛ ЗА КАМПАНИЯТА „ЗА ЕДНА ОТ 8 ВСЕКИ ДЕН“

1. Настоящите правила (наричани по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на онлайн търгове с благотворителна цел за кампанията „За Една от 8 всеки ден“ (по-долу за краткост Търговете) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Търговете с физическите лица, участващи в Търговете.

РАЗДЕЛ 2.
ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организаторът на Търговете е „Кърънт“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Чирпан, п.к. 6200, ул. „Димитър Благоев“ № 34, ЕИК: 204544097, МОЛ: Илка Янакиева (наричано по-долу за краткост „Организатор“).

2.2. Търговете се организират и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Търговете са публично активни на специално създадената страница ednaot8.org

2.3. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Търговете и осигурява/договаря предметите, които участват в Търговете. Предметите принадлежат на различни известни личности, които ги предоставят напълно доброволно с благотворителна цел.

РАЗДЕЛ 3.
СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕТЕ

3.1. Търговете се организират и провеждат на територията на Република България според часовата зона за Източна Европа (EET).

3.2. Търговете се провеждат в периода от 20:00 ч. на 10.10.2022 г. до 20:00 ч. на 10.11.2022 г. изцяло онлайн на страницата ednaot8.org

РАЗДЕЛ 4.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВЕТЕ

4.1. Участник в Търговете може да бъде всяко навършило 18 г. физическо лице, което в периода от 20:00 ч. на 10.10.2022 г. до 20:00 ч. на 10.11.2022 г. е:

— е направил свой профил в платформата ednaot8.org, попълнило всички необходими данни за последващо проследяване на плащането по търга;

— е дал своето предложение за наддавателна сума в конкретния търг, в който участва.

4.2. Участникът има право да участва в един или всички търгове по свое желание.

4.3. Участникът се съгласява, че ако неговата оферта е с най-висока стойност при приключване на търга, той ще заплати предложената от него сума.

РАЗДЕЛ 5.
УЧАСТИЕ В ТЪРГОВЕТЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ

5.1. За да участва в Търговете, Участникът следва да:

— е прочел и да се е съгласил с настоящите Правила на Търговете;

— е изпълнил условието по точка 4.1.

5.2. Общо 1 от участниците, спазили условията по т. 4.3. и 5.1. ще спечели търга, а именно този, който е дал най-висока наддавателна стойност за продукта в конкретния търг на сайта ednaot8.org

5.3. Всеки Участник играе от свое име. Печелившият участник във всеки Търг ще бъде уведомен, че е дал най-високата оферта чрез автоматично електронно писмо от платформата ednaot8.org в рамките на то 10 минути след приключване на търга. 

5.4. Организаторът се свързва с печелившия Участник в срок до 3 работни дни от приключване на търга, като изпраща писмо на посочената от Участника електронна поща, за уточняване на плащането и адреса на доставка на предмета. Спечелилият участник следва в срок от 72 часа от уведомяването чрез електронно писмо да се свърже с Организатора за уточняване на плащането и адреса на доставка. В противен случай Организаторът има право да потърси Участника със следващата най-висока оферта.

5.5. Участникът, спечелил търга следва да направи превод по банковата сметка на фондация „Нана Гладуиш — Една от 8“ за сумата, предложена на търга, след което получава предмета по куриер на посочен от него адрес. Адресът се съгласува предварително между Участника и Организатора. 

5.6. Куриерските разходи се поемат от Организатора, в случай че Участникът се намира на територията на Република България. Възможността за изпращане на пратка извън страната се обсъжда допълнително и се съгласува между Организатора и Участника.

5.7. Организаторът следва да изпрати спечелилият продукт с куриер до 5 работни дни след потвърждаване на адреса и получаване на плащането. При забавяне, породено от трети страни (напр. невъзможност от страна на известната личност да предостави предмета в този срок), Организаторът ще уведоми Участника за причините и срока на забавянето.

5.8. След приключване всеки един от активните търгове на страницата ednaot8.org, Организаторът обявява публично в същата платформа общия размер набраната сума от всички активни търгове.

РАЗДЕЛ 6.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

6.1. Организаторът има ангажимент да потърси Участника, изпращайки му имейл на подадения от самия него електронен адрес в попълнената в онлайн форма на ednaot8.org. Имейлът съдържа инструкции за следващи стъпки и се изпраща до 1 работен ден след спечелване на търга. 

6.2. Участникът има право в рамките на 3 работни дни от изтичането на търга, да се откаже от спечеления продукт.

6.3. Организаторът има право да се свърже с Участник, предложил следващата най-висока сума за съответния предмет в Търга в описаните случай:

(1) Ако първият спечелил Участник не върне писмен отговор на Организатора или Организаторът не успее да се свърже с първия Участник по телефона до 5 (пет) работни дни след приключване на Търга;

(2) Ако Участникът не потърси своята пратка, изпратена с наложен платеж или откаже да е приеме.

6.4. Организаторът си запазва правото да удължи активния срок на Търговете спрямо първоначално заложения, ако за търга няма активно наддавателно предложение. 

6.5. Организаторът има правото да съхранява и обработва предоставените му лични данни като администратор на лични данни.

6.6. Приемайки настоящите Общи условия, всеки Участник се съгласява потребителското име, с което се е регистрирал в сайта ednaot8.org, да бъде публично достъпно в платформата в секция „История на търга“

6.7. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност.

6.8. Организаторът е длъжен да предостави на Участника банковата сметка на фондация „Нана Гладуиш — Една от 8“. След потвърждение на банковия превод, Организаторът изпраща продукта за своя сметка. Участникът получава спечеления предмет с придружаващ сертификат за дарение, издаден от Фондацията.

6.9. Участникът е длъжен да преведе сумата до 5 работни дни след получаване на банковата сметка и инструкции от Организатора. 

6.10. В случай че Учасникът няма възможност да заплати сумата по банков път, Организаторът е длъжен да предложи вариант на изпращане на продукта с наложен платеж. В този случай Организаторът ще предостави предмета на Фондация „Нана Гладуиш — Една от 8“, за да бъде изпратен с наложения платеж към участника, спечелил търга. 

РАЗДЕЛ 7.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВЕТЕ

7.1. Всеки участник има право да прекрати участието си в Търговете, без да посочва причини за това, само ако търгът, за който наддава, е все още активен. В случай, че участникът не желае повече да участва в Търговете, е необходимо да се свърже с Организатора и изрично да го уведоми, за да бъде навременно свалено неговото наддавателно предложение.

7.2. Участието на участник в Търговете може да бъде прекратено от Организатора при:

— неизпълнение на задълженията на участника, произтичащи от настоящите Правила;

— прекратяване провеждането на Търговете от Организатора по реда на т. 8.3 по-долу;

7.3. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Търговете, като информира за това участниците чрез имейл или по друг начин, който намери за добре.

7.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата, където първоначално са били публикувани.

РАЗДЕЛ 8.
ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. С участието си в Търговете Участникът доброволно се съгласява личните му данни, включително три имена, имейл адрес и телефонен номер (наричани по-долу „Лични данни”) да бъдат обработвани и упълномощава Организатора (като администратор на лични данни) да събира, съхранява и обработва предоставените от него лични данни за целите на Търговете и получаването на спечелените предмети, както и да ги използва за други маркетингови цели във връзка с предоставяните от Организатора услуги, при спазване на приложимите нормативни разпоредби. При отказ да се предоставят лични данни лицето няма да има право да участва в Търговете.

8.2. С участието в Кампанията, участникът заявява своето участие и съгласие личните му данни да бъдат събирани и обработвани от Организатора или от трето лице. Личните данни, свързани с име, телефон, имейл и ЕГН за подписване на Приемо-предавателен протокол за получения предмет, съгласно приложимото законодателство, се съхраняват според сроковете на Политиката за личните данни. Всеки участник може във всеки един момент до приключване на Кампанията да оттегли своето съгласие за участие.

РАЗДЕЛ 9.
ОТГОВОРНОСТ

9.1. С участието си в Търговете участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Правила и да се съобразяват с тях и да спазват техните клаузи и регулации.

9.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Търговете, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Търговете поради извънредни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Търговете поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и невъзможност за предоставяне на предмета поради ограничения, наложени от общински и държавни органи във връзка с пандемична обстановка в страната, както и такива които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

9.4. При констатиране на нарушения в процеса на участие в Търговете Организаторът запазва правото да дисквалифицира съответния участник от участие в Търговете.

9.5. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни за контакт, или който не може да изпълни други приложими условия съгласно тези Правила.

9.6. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в Търговете при регистрирането на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника. 

РАЗДЕЛ 10.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Настоящите Правила са достъпни във връзката за периода на провеждане на Търговете.

10.2. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Търговете и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

10.3. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Търговете, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

10.4. Настоящите Правила влизат в сила на 10.10.2022 г. в 20:00 часа и важат за целия период на провеждане на Търговете и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.